Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

Manifestatie stop de bouwwoede op zondag 25 september
Onze tuinparken Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen volgen de ontwikkelingen op het ing-terrein op de voet en met argusogen. Niet alleen in verband met de gevolgen van wind, schaduw en veranderingen in water- en bodemgesteldheid. Maar ook omdat we sterk de indruk hebben dat de enorme (nieuw)bouwplannen in allerlei vormen leiden tot aantastingen van het hele Westerpark en dat de oplossing voor de behoefte aan extra groenvoorzieningen, die al die duizenden nieuwe bewoners zullen hebben, dan maar op de tuinparken gevonden moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het groen moet versterkt worden, niet afgekloven. 

Omdat de bouwplannen op dit terrein slechts de eerste zijn van nog veel meer die zullen volgen, is het van belang dat we juist nu onze stem laten horen. 

Samen met betrokken buurtbewoners vinden we dat deze plannen op een aantal punten echt verbeterd moeten, maar ook kunnen wordenzie de bijgevoegde folder met meer informatie, argumenten en alternatieven. 

De komende weken staan in het teken van een manifestatie met toeters en bellen op zondag 25 september 14.00-17.00 uur op het parkeerterrein naast de voormalige ing-toren, tegenover de Bos en Lommerweg.

Het volgende is hiervoor al gemaakt:
Een website; http://www.westerparkgroen.nl/

Een petitie   ; Petitie bouwwoede Westerpark

Zie ook de bijgevoegde folder: Folder Comité Stop de Bouwwoede- Westerpark Groen!        Pdf

Update BTW positie Bond van Volkstuinders
22 juli 2016
Naar aanleiding van een afspraak met de belastingdienst op 30 juni jl. is er wat meer duidelijkheid. Zie hiervoorUpdate BTW positie Bond van Volkstuinders

Interview RTV Noord Holland 

Op maandag 4 juli heeft RTV Noord Holland een bezoek gebracht aan tuinpark Nieuwe Levenskracht en een paar interviews afgenomen. Deze zijn terug te luisteren via onderstaande links:
Ralf Grevelink
Dideric Immink 
Jetty van der Elsken

Informatie koers 2025
Voor meer informatie wat betreft de bouwplannen van de gemeente Amsterdam en de koers 2025, zie ook bij Archief/downloads, Dossier ruimtelijke ordening koers 2025


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

 

 

deel dit via: