Praktische informatie

Bouwen en verbouwen

Heb je plannen om iets te gaan bouwen of ingrijpend te gaan verbouwen, dan is het verstandig om vooraf advies hierover te vragen bij de bouwcommissie van jouw tuinpark. Zij kunnen je alles vertellen over toegestane maten, materialen en positie ten opzichte van sloten en perceelgrenzen.

NB: Voor de meeste bouwsels (tuinhuis, schuurtje, kweekkas maar ook voor o.a. een schutting, windscherm, pergola en gereedschapskist) heb je van tevoren en schriftelijke toestemming nodig hebt van het bestuur van het tuinpark. Bij de meeste tuinparken wordt deze toestemming gegeven door de bouwcommissie, namens het bestuur.

Voor een tuinhuis, een schuurtje of een kweekkas is bovendien schriftelijke toestemming nodig van de bouwcommissie van de bond van volkstuinders. De aanvraag daarvoor loopt via het bestuur of de bouwcommissie van je eigen tuinpark.

De aanvraag om te gaan bouwen bestaat uit een bouwtekening van het te bouwen tuinhuis etc. (schaal 1:50), een situatietekening met maten (schaal 1:200) en een materialenstaat. Ook hierover kan de bouwcommissie je adviseren.

In de bondsbouwvoorschriften  kun je nalezen aan welke voorwaarden de bouwsels moeten voldoen.

In de bondbouwvoorschriften kun je zoeken naar trefwoorden met de combinatie toetsen Ctrl en f. 

Verzekeringen en melding schades tuinhuisje, schuurtje of kas

Schadeformulier

Heb je schade, vul het schadeformulier in en laat het ondertekenen door het bestuur van je tuinpark. Het bestuur zorgt dat het formulier, via de Bond, bij de verzekeraar terecht komt. Tuinders die Mijn Tuin gebruiken kunnen het formulier ook online indienen. Het schadeformulier wordt dan digitaal naar het afdelingsbestuur gestuurd en digitaal ondertekend.
Het formulier dien je in met foto’s en andere bewijsstukken.

Zorg dat je bij inbraak altijd aangifte doet bij de politie.

Hoe weet je wat verzekerd is?

Op nota voor de jaarlasten staat aan de linkerkant van de nota: verzekerde opstal, verzekerde inboedel, verzekerde inbraak, met daarachter de bedragen van die verzekering. Staan deze bedragen er niet dan is er bij de bond van volkstuinders nooit een aanmelding voor verzekering ontvangen. Dat kan betekenen dat je zelf een verzekering hebt afgesloten, maar ook dat er helemaal geen verzekering is. Wil je alsnog meedoen met de verzekering van de BvV, neem dan contact op met het bondskantoor.

Het bedrag bij ‘Verzekerde opstal’ is het bedrag van de herbouwwaarde van de opstallen (huisje, schuurtje, eventuele kas) na een storm of brand. Het bedrag bij ‘Verzekerde inboedel’ is de verzekerde waarde van je inboedel na storm of brand. Wanneer de zonnepanelen zijn meeverzekerd staat er een vinkje aan op de nota, maar het bedrag van de verzekerde zonnepanelen is hier (nog) niet zichtbaar. Dit bedrag kun je eventueel navragen op het bondskantoor.

Het bedrag bij ‘Verzekerde inbraak’ is de verzekerde waarde op het moment dat er wordt ingebroken. Hieraan is een maximum gesteld van 7.500 euro. Zowel gestolen spullen als inbraakschade vallen hieronder.

Andere schades, zoals waterschade door een gesprongen waterleiding of kapotte ruiten door vandalisme, zijn dus niet verzekerd.

Het eigen risico per incident is € 150, behalve bij stormschade, dan is het 2 promille van de verzekerde waarde met een minimum van € 225 en een maximum van € 450. Gezien de waarde van de opstallen op een volkstuin zal dit risico meestal niet meer dan € 225 zijn.

Aanpassen verzekeringsbedragen bij opstallen

Ben je van mening dat de bedragen inmiddels verouderd zijn omdat je b.v. een geheel nieuw huisje hebt gebouwd, een kas hebt aangeschaft of wanneer je je huisje zo hebt opgeknapt dat de herbouwwaarde daarvan hoger is geworden, dan kun je dit doorgeven aan het bondskantoor en dan wordt de herbouwwaarde en de premie daarvoor aangepast. 

Tip: neem altijd foto's van de nieuwe situatie; je kunt deze uploaden via Mijn Tuin.

Omdat onze verzekering een zogenaamde open polis betreft, kun je nieuwe bedragen doorgeven zonder dat een nieuwe taxatie nodig is. Bij een open polis zal de verzekeraar, op het moment dat er iets gebeurt beoordelen of de opgegeven herbouwwaarde ook de daadwerkelijke herbouwwaarde is. Wel is mogelijk dat de verzekeraar, zeker wanneer er een hoge waarde wordt doorgegeven, verzoekt om een taxatierapport.

Taxatie herbouwwaarde

Wil je liever niet wachten op de beoordeling van de verzekeraar maar van tevoren de nieuwe herbouwwaarde al vastleggen, dan kun je daarvoor een beëdigd taxateur inschakelen. In het verleden regelde de Bond dit met grote korting voor alle verzekerde tuinen, maar deze korting hebben we helaas niet meer kunnen afspreken. Je kunt nog wel via de Bond een taxateur inschakelen (375 euro ex BTW – bedrag 2021) of je kunt zelf een taxateur benaderen. Zorg in ieder geval dat na taxatie het rapport aan het bondskantoor wordt gestuurd of dat je dit zelf uploadt in Mijn Tuin.

Omgevallen bomen

Wanneer een boom door een storm op je huisje valt is deze schade verzekerd door de opstalverzekering. Daarbij is ook het optillen en wegzagen van de boom verzekerd, maar het afvoeren niet. Let op! Wanneer een boom uit een andere tuin op jouw tuinhuisje valt betekent dat niet dat de buurman-buurvrouw automatisch aansprakelijk is voor de schade aan het tuinhuisje; je zult dan je eigen verzekering moeten aanspreken.

Herbouwen van opstallen

Zoals gezegd: de opstallen zijn verzekerd tegen herbouwwaarde. Dit bedrag krijg je dan ook alleen uitgekeerd wanneer je daadwerkelijk het getroffen bouwsel weer opnieuw opbouwt.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn zomer en winter verzekerd. Je hoeft ze dus niet van het dak te halen wanneer het tuinseizoen voorbij is. Wel moeten de zonnepanelen het hele jaar door stevig bevestigd zijn aan het dak, volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier. Je kunt ervoor kiezen om je zonnepanelen te verzekeren tegen brand, storm en inbraak. Dan is het belangrijk dat je de waarde van de zonnepanelen optelt bij het verzekerd bedrag van het tuinhuis én bij het verzekerd bedrag van het inbraakrisico.

Glasschade

Glasschade aan het tuinhuis en de schuur is gratis meeverzekerd. Wanneer er uitsluitend glasschade is bel je Service Glasherstel: 0229-283362. Service Glasherstel repareert de glasschade en dient de rekening in bij de verzekering. Bij glasschade geldt ook een eigen risico van €150.

Polisvoorwaarden

Zicht polisvoorwaarden collectief tuinhuizen 2022

 

Schadeverzekering clubgebouwen e.d.

In het geval van schade aan gemeenschappelijke gebouwen zoals clubgebouw, winkel of opslagloodsen, vult het bestuur van het tuinpark dit schadeformulier  in.

 

De tuin gebruiken als goed tuinder

Een volkstuin heb je om te tuinieren. Een tuin bestaat daarom voor het grootste gedeelte (d.w.z. minimaal 70%) uit gras, bomen, moestuin, hagen, bloemen etc. en niet uit verharding zoals huisjes, schuurtjes, betegelde paden en terras, vlonders, broeibakken, grind, kunstgras.

Een tuinder wordt geacht de tuin als goed tuinder gebruiken. Wat dat precies inhoudt staat met name beschreven in het tuinreglement. Hieronder de belangrijkste bepalingen:

 • Een tuinder is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar tuin en de mensen die op zijn of haar tuin op bezoek zijn.
 • Een tuinder tuiniert en onderhoudt zijn of haar tuin goed. 
 • Een tuinder werkt mee aan het reilen en zeilen van het hele tuinpark, steekt de handen uit de mouwen ook buiten zijn of haar eigen tuin.
 • Als tuinder zorg je dat je geen overlast veroorzaakt.
 • Een tuinder gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Je mag buiten op je tuin geen open vuurtje stoken; dit met inbegrip van vuurkorven e.d.
 • Water, anders dan regenwater, mag niet geloosd worden op de sloot.
 • Een tuin mag niet worden (onder)verhuurd.

In het huishoudelijk reglement van het tuinpark staan vaak nog specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het eigen tuinpark b.v. over gebruik van houtkachels en barbecues.

Nachtverblijf in de zomer en in de winter

Op verblijfstuinparken is het toegestaan om in het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober te blijven slapen voor de tuinder zelf en zijn of haar gezin. Daarnaast kan het bestuur van het tuinpark ook voor maximaal 4 weken toestemming geven om familie of vrienden te laten slapen op de tuin. Hiervoor mag geen vergoeding worden gevraagd.

Op veel tuinparken is het daarnaast mogelijk om winterbewoning aan te vragen. Deze aanvraag loopt via het bestuur van het tuinpark. Om permanente bewoning te voorkomen is dit aan strenge voorwaarden verbonden, o.a.:

 • Er wordt aan minstens 3 en maximaal 10 tuinders per tuinpark toestemming verleend voor winterbewoning.
 • De tuinhuisjes moeten geschikt zijn voor winterbewoning (qua watervoorziening en verwarming)
 • Een tuinder kan maximaal 2 aaneengesloten jaren de tuin in de winter bewonen.
 • De tuinder heeft een vast woonadres buiten de tuin, en dit adres staat ook geregistreerd in de basisadministratie van de gemeente.

Kappen en snoeien van bomen

Kapvergunning

Als je een boom wilt kappen of flink wilt terugsnoeien moet je hiervoor vooraf toestemming van het bestuur vragen, ook als deze boom op jouw eigen tuin staat. Wanneer het bestuur ook vindt dat kappen of snoeien nodig is, hangt het vervolgens van de gemeente waarin het tuinpark ligt af, welke stappen er moeten worden gezet.

Bij de gemeenten Almere en Landsmeer is alleen bij bijzondere bomen een kapvergunning nodig. De gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel hebben elk een eigen bomenverordening die het kappen en snoeien van alle bomen regelt. Daarbij is het volgende van belang:

 • Er is een kapvergunning nodig wanneer de boom op stamhoogte van 1.30 meter een bepaalde omtrek of doorsnede heeft. Voor kleine boompjes is geen vergunning nodig. Check de website van de gemeente voor de precieze voorwaarden.
 • Een kapvergunning is ook verplicht bij zogenaamde noodkap en voor coniferen, grote struiken en zelfs voor dode bomen.
 • Ook voor flink terugsnoeien (d.w.z. meer dan 30%) is een kapvergunning nodig.
 • Illegale kap is een economisch delict waarvoor aangifte kan worden gedaan bij de politie.
 • De leges voor deze vergunningen worden in rekening gebracht bij de tuinders.

Alleen kappen buiten het broedseizoen

Gedurende de hele broedperiode mogen vogels niet worden verstoord en zijn hun nesten en eieren wettelijk beschermd - vanaf het eerste nesttakje tot het uitvliegen van het laatste jong. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Het kappen of snoeien van een boom waar een vogel bezig is met nestbouw, zit te broeden of de jonge vogels voedt is zonder enige twijfel verstoring van broedende vogels en is dus niet toegestaan. Let op dat ook bij het kappen van nabijgelegen bomen in veel gevallen sprake zal zijn van verstoring.

Vaak wordt de periode 15 maart tot 15 juli als broedseizoen aangegeven maar dat is niet meer dan een indicatie. Ook buiten deze periode kan er sprake zijn van een broedperiode en zal er dan dus niet mogen worden gekapt.