Bond van Volkstuinders

Bij de Bond van Volkstuinders zijn 29 tuinparken in Amsterdam en omgeving aangesloten. De totale oppervlakte bedraagt ruim 275 ha (2.753.000 m2) waarop ruim 6.000 leden en hun familieleden tuinieren. Daarnaast zijn er bijna 6.000 mensen ingeschreven die graag een tuin willen, de zgn. aspirant-leden.
De BvV bestaat al ruim honderd jaar, sinds 18 augustus 1917.
De Bond als vereniging huurt alle gronden rechtstreeks van de gemeentes en geeft deze in gebruik aan de afdelingen, d.w.z. de volkstuinparken. De bij de Bond aangesloten volkstuinparken zijn zelf geen aparte verenigingen maar afdelingen van de BvV.

De tuinparken en de Bond willen samen met alle leden bevorderen dat er veel, mooie, biodiverse, aantrekkelijke en goed onderhouden groengebieden in Amsterdam en omgeving ook voor niet-tuinders toegankelijk zijn, en dat (samen) tuinieren als gezonde en verbindende vrijetijdsbesteding beschikbaar is en blijft voor de vele, vaak krap behuisde stadsbewoners.

De belangrijkste taken van de BvV zijn het behartigen van de belangen van de leden, het ondersteunen van de afdelingsbesturen en het vertegenwoordigen van de parken in overleg met de betreffende gemeentes. (zie ook ‘samenwerken met de gemeente’)

Statuten en reglementen

Structuur

Organogram Bond van Volkstuinders juni 2017

De Bond van Volkstuinders bestaat uit 29 afdelingen (tuinparken), waarvan de afgevaardig­den tenminste éénmaal per jaar bijeenkomen in de Bondsvergadering. De Bondsvergadering neemt de belangrijkste beslissingen en kiest de leden van het Bondsbestuur en een aantal commissies. (voor details zie: Statuten en Reglementen verderop deze pagina)
Een afdeling bestaat uit de leden/tuinders van één tuinpark. Elk tuinpark kent een bestuur en een aantal commissies. Ieder tuinpark organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens een ALV legt het afdelingsbestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid in het voorgaande jaar en wordt de begroting vastgesteld. De afdelingsvergadering kiest een afdelingsbestuur en afgevaardigden naar de Bondsvergadering, alsook leden voor de kascommissie.

Het inhoudelijke jaarverslag van de Bond van Volkstuinders over het afgelopen jaar kun je hier teruglezen.

De Vroegop

De Vroegop is het tijdschrift van de bond voor tuinders en aspirant-tuinders, en verschijnt twee keer per jaar als magazine op papier en minimaal twee keer per jaar digitaal als nieuwsbrief.
Hier kun je vorige nummers teruglezen.