Opzeggen lidmaatschap

De opzegging van je lidmaatschap gebeurt schriftelijk en wordt gericht aan het bestuur van de afdeling. Bij de meeste tuinparken onderteken je vervolgens een ‘opzeggingsformulier’.

De opzegging is onherroepelijk maar je blijft wel lid tot het moment waarop de tuin is toegewezen en overgedragen aan een nieuwe tuinder (uitzonderingen daargelaten). Tot het moment van overdracht betaal je dus de contributie, moet je zorgen dat je tuin goed onderhouden is en blijf je ook alle werkzaamheden voor het tuinpark doen.

De afwikkeling van de opzegging loopt via je eigen tuinpark. Ieder tuinpark heeft hierin zijn eigen werkwijze qua bezichtiging etc. Het onderstaande is echter voor iedere opzegging van toepassing. 

Procedure waardebepaling van je tuin en tuinhuis

Nadat je opgezegd hebt wordt de waarde van je tuin en van je tuinhuis bepaald. Deze waardebepaling gebeurt aan de hand van, door de bondsvergadering, vastgestelde systematiek en bedragen. De waarde ligt daardoor lager dan de herbouwwaarde van een tuinhuis maar zeker lager dan de marktprijzen die op de huidige overspannen markt zouden moeten worden betaald. Zo blijft een tuin bereikbaar, ook voor de mensen met een kleine portemonnee.

Op de waardebepaling kunnen ook bedragen staan die juist worden afgetrokken. Van een vertrekkende tuinder wordt namelijk gevraagd om tuin en tuinhuis opgeruimd en conform bondsbouwvoorschriften op te leveren. Wanneer dat niet het geval is, kunnen de kosten voor b.v. het afbreken van een illegale aanbouw, het opruimen van  afval of het leegruimen van het tuinhuis in rekening worden gebracht. 

Je ontvangt het rapport van de waardebepaling waarop je kunt nalezen hoe de prijs tot stand is gekomen. Je tekent vervolgens het rapport voor ‘akkoord’ of voor ‘niet akkoord’.

Wanneer je niet akkoord gaat met de waardebepaling, moet je binnen 14 dagen na ontvangst van het rapport in beroep gaan bij de bondsbouwcommissie en/of de bondstuincommissie. De kosten van elk beroep bedragen € 50.

Wanneer je beroep instelt, bepalen de bondscommissies de waarde van tuin en/of tuinhuis opnieuw. Deze nieuwe waarde is bindend en tegen deze prijs zal de tuin aan een nieuwe tuinder worden toegewezen, ook wanneer de prijs lager ligt dan de eerste waardebepaling.

Wanneer je het rapport niet binnen 14 dagen na ontvangst voor akkoord hebt getekend én je hebt ook geen beroep ingesteld, wordt aangenomen dat je instemt met het rapport en de daarin genoemde prijs.

Zichtbaarheid

Het is belangrijk om je te realiseren dat alleen van zaken die zichtbaar zijn de waarde kan worden bepaald. Dat betekent o.a. dat er onder de vloer en boven een verlaagd plafond moet kunnen worden gekeken; de balken moeten in beide gevallen goed zichtbaar zijn. Alles wat niet goed zichtbaar is, wordt niet meegenomen in de bepaling; dit drukt de prijs van de waardebepaling. Zorg dus voor een geschikt luik in de vloer en plafond of zorg dat op een andere manier alles zichtbaar is. 

De waardebepaling zelf

De vertrekkende tuinder moet alle medewerking verlenen aan de waardebepalingen. Dat wil o.a. zeggen dat je toegang moet verlenen tot zowel de tuin als tot alle bouwsels. Let op dat je het recht op een nieuwe waardebepaling  (zie boven bij procedure) kunt verspelen wanneer de deur van je tuin(huis) dicht blijft en de commissie daardoor geen volledige waardebepaling kan maken. De prijs zal dan meestal lager zijn omdat bepaalde zaken niet gewaardeerd kunnen worden.

Als vertrekkende tuinder kun je bij de waardebepalingen van tuin en tuinhuis aanwezig zijn. 

Mededeling doen van gebreken

Als vertrekkende tuinder heb je een mededelingsverplichting aan de commissies waardebepaling en belangstellende aspiranten. Allereerst dien je altijd de aanwezigheid van asbest melden. Daarnaast zijn de gewone regels voor gebreken van toepassing; dat wil zeggen dat je gebreken moet melden aan de commissie en belangstellende aspiranten en dat je gebreken niet mag verbergen (b.v. verven van rotte planken, wegsnijden van woekerende bamboe of een kastje voor een natte plek zetten). Meld je de gebreken niet dan is het mogelijk dat je later voor eventuele schade aansprakelijk gehouden wordt. Deze aansprakelijkheid geldt zowel voor gebreken waarvan je op de hoogte was als gebreken waarvan je op de hoogte had moeten zijn. 

Overname inboedel 

De inboedel wordt niet meegenomen in de waardebepalingen. Als vertrekkende tuinder kun je eventueel de inboedel aanbieden aan de nieuwe tuinder. Het al dan niet overnemen van de inboedel door de nieuwe tuinder heeft geen enkele consequentie voor de toewijzing van de tuin aan deze tuinder. Bij de inboedel horen o.a. zonnepanelen, geiser, houtkachel, gasplaat, (tuin)meubilair en gereedschap.

Overdracht aan een nieuwe tuinder

De tuin wordt toegewezen aan een nieuwe tuinder voor het bedrag van de laatste waardebepaling. De nieuwe tuinder maakt dit bedrag eerst over aan de bond van volkstuinders. Je ontvangt vervolgens als vertrekkende tuinder dit bedrag na verrekening van openstaande nog te betalen of ontvangen posten.

Wanneer een tuinder is overleden wordt het bedrag overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer van de overleden tuinder. Wanneer deze rekening inmiddels is opgeheven en het bedrag moet op een andere rekening worden gestort, is daarvoor een Verklaring van Erfrecht nodig.

Toewijzing en overdracht loopt áltijd via het afdelingsbestuur. Onderhandse verkoop tussen tuinders zonder tussenkomst van het afdelingsbestuur is niet toegestaan.