Bond van Volkstuinders

Bij de Bond van Volkstuinders zijn 29 tuinparken in Amsterdam en omgeving aangesloten. De totale oppervlakte bedraagt ruim 275 ha (2.753.000 m2) waarop ruim 6.000 leden en hun familieleden tuinieren. Daarnaast zijn er ruim 7.000 mensen ingeschreven die graag een tuin willen, de zgn. aspirant-leden.
De BvV bestaat al ruim honderd jaar, sinds 18 augustus 1917.
De Bond als vereniging huurt alle gronden rechtstreeks van de gemeentes en geeft deze in gebruik aan de afdelingen, d.w.z. de volkstuinparken. De bij de Bond aangesloten volkstuinparken zijn zelf geen aparte verenigingen maar afdelingen van de BvV.

De tuinparken en de Bond willen samen met alle leden bevorderen dat er veel, mooie, biodiverse, aantrekkelijke en goed onderhouden groengebieden in Amsterdam en omgeving ook voor niet-tuinders toegankelijk zijn, en dat (samen) tuinieren als gezonde en verbindende vrijetijdsbesteding beschikbaar is en blijft voor de vele, vaak krap behuisde stadsbewoners.

De belangrijkste taken van de BvV zijn het behartigen van de belangen van de leden, het ondersteunen van de afdelingsbesturen en het vertegenwoordigen van de parken in overleg met de betreffende gemeentes (zie ook ‘samenwerken met de gemeente’).

Statuten en reglementen Om in de tekst van de  statuten en reglementen te zoeken op een trefwoord gebruik de toetscombinatie Ctrl + f

Structuur

Organogram Bond van Volkstuinders

De Bond van Volkstuinders bestaat uit 29 afdelingen (tuinparken), waarvan de afgevaardig­den tenminste éénmaal per jaar bijeenkomen in de Bondsvergadering. De Bondsvergadering neemt de belangrijkste beslissingen en kiest de leden van het Bondsbestuur en een aantal commissies (voor details zie: Statuten en Reglementen verderop deze pagina).
Een afdeling bestaat uit de leden/tuinders van één tuinpark. Elk tuinpark kent een bestuur en een aantal commissies. Ieder tuinpark organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens een ALV legt het afdelingsbestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid in het voorgaande jaar en wordt de begroting vastgesteld. De afdelingsvergadering kiest een afdelingsbestuur en afgevaardigden naar de Bondsvergadering, alsook leden voor de kascommissie.

Activiteitenverslag 2022 Bond van Volkstuinders

Bondsbestuur

Het bestuur van de Bond van Volkstuinders wordt door de afgevaardigden tijdens de bondsvergaderingen gekozen. Het bondsbestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Eric van der Putten - voorzitter
 • Theo Mondij - penningmeester
 • Annemieke Timmerman - secretaris en bestuursportefeuille Groen
 • Monique Hollenkamp - algemeen bestuurslid
 • Nikola Eltink - algemeen bestuurslid

De bondsbestuurders zijn onbezoldigd maar ontvangen ter dekking van gemaakte onkosten een vrijwilligersvergoeding van € 150 per maand.

Commissies 

Naast het bondsbestuur kent de bond ook aan aantal reglementaire bondscommissies.  De commissies bestaan uit lid-tuinders, gekozen door de bondsvergadering. Het betreft de volgende commissies: 

 • Bondsbouwcommissie. Deze commissie beoordeelt de bouwaanvragen van tuinhuisjes, schuurtje en kweekkassen, draagt zorg voor de herwaardering van bouwsels bij verkoop tuinen en adviseert het bestuur o.a. over de bouwvoorschriften en de normering van de waardebepaling.
 • Bondstuincommissie. Deze commissie draagt zorg voor de herwaardering van tuin en beplanting bij verkoop tuinen en adviseert het bestuur over o.a. de normering van de waardebepaling.
 • Tuchtcommissie en Commissie van Beroep. Deze commissies doen uitspraak (in beroep) bij geschillen tussen lid-tuinders onderling of geschillen tussen leden en bestuur.
 • Financiele Commissie. Deze commissie ondersteunt afdelingen (bestuur en kascommissies) bij financiele taken en werkzaamheden en adviseert het bondsbestuur over maatregelen te nemen over de te voeren boekhouding van de bond en afdelingen.
 • Bondscommissie Ruimtelijke Ordening. Deze commissie volgt de plannen en ontwikkelingen voor wat betreft ruimtelijke ordening op de voet en adviseert hierover aan het bondsbestuur en de tuinparken. Zijn er gemeentelijke plannen voor woningbouw of wordt er een nieuwe weg aangelegd in de buurt van volkstuinparken? De BCRO houdt het in de gaten en denkt mee.
 • Commissie Beheerfonds. Deze commissie adviseert het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken rond het Beheerfonds zoals de verdeling van de onderhoudsbijdragen vanuit het fonds en de meerjarenonderhoudsplannen van de tuinparken.

De commissieleden zijn onbezoldigd.

De Vroegop

De Vroegop is het tijdschrift van de bond voor tuinders en aspirant-tuinders, en verschijnt twee keer per jaar als magazine op papier en minimaal twee keer per jaar digitaal als nieuwsbrief. 
Hier kun je vorige nummers teruglezen.