Tuchtcommissie


Als een lid handelingen verricht die strijdig zijn met de statuten, reglementen en/of besluiten van de Bond of de afdeling, dan kan het door de Tuchtcommissie worden geroyeerd. Royement geschiedt slechts na uitgebreid hoor en wederhoor.
De mogelijkheden voor leden om een beroep op de commissie te doen, de bevoegdheden van de commissie en de te volgen procedures zijn vastgelegd in het Tuchtreglement.

De tuchtcommissie bestaat uit:
Carolijn Winnubst
Edo Polak
Georgine Bom- Roosblad
Maarten Kox