Tuchtcommissie


Als een lid handelingen verricht die strijdig zijn met de statuten, reglementen en/of besluiten van de Bond of de afdeling, dan kan het door de Tuchtcommissie worden geroyeerd. Royement geschiedt slechts na uitgebreid hoor en wederhoor.
De mogelijkheden voor leden om een beroep op de commissie te doen, de bevoegdheden van de commissie en de te volgen procedures zijn vastgelegd in het Tuchtreglement.

De tuchtcommissie bestaat uit:

  • Maarten Kox
  • Monique Jansen
  • Edo Polak
  • Georgine Bom- Roosblad
  • Joseff Iping
  • Jeep de Jong