Bondsbestuur

De Bond van Volkstuinders wordt bestuurd door het Bondsbestuur, dat het algemeen beleid van de Bond bepaalt en tevens belast is met de dagelijks gang van zaken.

Afspraken
Indien één van de leden of besturen van de tuinparken het Bondsbestuur wil spreken dan moet daarvoor een afspraak worden gemaakt. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar het secretariaat van het bondsbureau (info@bondvanvolkstuinders.nl) , graag met de omschrijving wat de reden van gesprek zal zijn. Daarna zal er in overleg met het bondsbestuur bekeken worden wanneer dit gesprek eventueel kan plaats vinden en met welk bestuurslid. In beginsel worden deze afspraken gepland op de dinsdag. 

 

  

        Bondsbestuur

Bondsbestuur

E. van der Putten (Eric) voorzitter
M.L. Dekker (Marjon) secretaris (demissionair)
R.A.H. Grevelink (Ralf) algemeen bestuurder (demissionair)
A.J. Kuit (Bert) algemeen bestuurder (demissionair)
M. Kox (Maarten) algemeen bestuurder (demissionair)

 

Het Bondsbestuur wordt gekozen op de jaarlijkse bondsvergadering, bestaande uit afgevaardigden van alle afdelingen.
De leden van het bondsbestuur worden uit of buiten de leden benoemd. Slechts éénderde van het bestuur mag buiten de leden gekozen zijn. De voorzitter wordt in functie benoemd.
Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar. De voorzitter heeft de algemene leiding van de bond. Hij is bij officiële gelegenheden de woordvoerder van de bond.
Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door afdelingsbesturen, of door commissies die door het bondsbestuur zijn benoemd. Het bondsbestuur is tevens bevoegd werkzaamheden al dan niet tegen betaling door derden te laten verrichten. Het bondsbestuur is bevoegd werknemers aan te stellen, te schorsen en te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden te bepalen.
Alle bestuursleden en leden van commissies zijn vrijwilligers.