Bondsbestuur

De Bond van Volkstuinders wordt bestuurd door het Bondsbestuur, dat het algemeen beleid van de Bond bepaalt en tevens belast is met de dagelijks gang van zaken.

Afspraken
Indien één van de leden of besturen van de tuinparken het Bondsbestuur wil spreken dan moet daarvoor een afspraak worden gemaakt. Dit kun je doen door een mail te sturen naar het secretariaat van het bondsbureau (info@bondvanvolkstuinders.nl), graag met de omschrijving wat de reden van gesprek zal zijn. Daarna zal er in overleg met het bondsbestuur bekeken worden wanneer dit gesprek eventueel kan plaats vinden en met welk bestuurslid. 

  
Bondsbestuur

Eric van der Putten - voorzitter

    ericvanderputtenMijn naam is Eric van der Putten; ruim zes jaar bestuurslid geweest van Sloterdijkermeer. Daar heb ik vooral gewerkt aan de verwezenlijking van de plannen voor de toegankelijkheid van de tuinparken in het Westerpark. Ook heb ik me beziggehouden met het planmatig onderhoud van Sloterdijkermeer. Daarnaast ben ik nog actief in enkele organisaties op het gebied van het wonen.
Sinds ruim drie jaar leid ik het leven van een gepensioneerde. Daarvoor heb ik voor gemeenten (ook Amsterdam) als gewerkt als zelfstandige projectdirecteur voor grote bouwprojecten (bijv. Oostpoort en Zeeburgereiland). Ook heb ik mij beziggehouden met de planvorming van Amsterdam voor de aardgasloze stad.
In de jarennegentig ben ik ruim 10 jaar directeur geweest van woningcorporaties in Amsterdam en in Haarlem. Daarvoor was ik ambtenaar op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting (VROM).
Ik heb ruime ervaring in het besturen van organisaties. Ik wil als voorzitter van de Bond die ervaring inzetten, nu de ontwikkelingen rond de volkstuinen in een stroomversnelling verkeren (contacten met onze tuinparken en tuinders, gemeentelijke plannen, onderhandelingen, huren, toegankelijkheid, toestroom van veel aspiranten etc.).

Katherine Diaz - secretaris

    katherinediazMijn naam is Katherine Diaz, sinds 2020 de trotse huurder van een tuintje bij de Groote Braak. Mijn Spaanstalige achternaam verraadt mijn Colombiaanse afkomst, al mag ik mij sinds mijn jonge jaren een echte Amsterdamse noemen. Momenteel woon ik in een heerlijk huis in Oud-West, samen met mijn vriend en onze hond. Ik heb me aangemeld voor het bestuur van de Bond van Volkstuinders, omdat ik het belangrijk vindt om bij te dragen aan die zaken die me aan het hart gaan. De rol van secretaris is me op het lijf geschreven: ik hou er van om niet alleen mee te denken over de stip aan de horizon, maar er ook voor te zorgen dat er een stappenplan komt over hoe we die ook daadwerkelijk kunnen bereiken. Ik breng graag mensen bij elkaar en zoek de verbinding in de gemeenschappelijke doelen. Complexe vraagstukken ga ik niet uit de weg en ik vindt het fijn om structuur aan te brengen daar waar nodig, zodat er meer tijd over blijft voor de belangrijke (en leuke) dingen in het leven. Voor de tuinparken geldt dat we ons in een belangrijke fase bevinden, waarin de toekomst van de volkstuinen mede bepaald wordt. Hier zet ik me graag voor in, samen met de afdelingen en de tuinders. Zodat we niet alleen de toekomst van de parken kunnen veilig stellen, maar ook aan de rest van de stad de meerwaarde van onze mooie parken kunnen laten zien. Ik kijk er naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan.

Maarten Otto - penningmeester

    maartenottoMijn naam is Maarten Otto. Sinds april vorig jaar met pensioen na bijna 25 jaar werkzaam als organisatie- en personeelsadviseur bij de ING.

Heb hier alle onderdelen van de organisatie bij leren kennen en ook alle hierarchische niveaus. Heb veel reorganisatie trajecten begeleid waarbij zowel overleg met Bestuur ING als met vakbonden en ondernemingsraad noodzakelijk was. Ook als projectmanager van een aantal interne projecten gewerkt met daarbij ook de financiele verantwoordelijkheid . Laatste grote project was de bouw en implementatie van een geheel nieuwe wijze van functiebeschrijvingen voor heel ING NL in een beperkt aantal vakgebieden en vakvolwassenheids niveaus. Adviseur van Bestuur ING NL op gebied van indeling van de top management posities.

Bedrijfseconomie gestudeerd aan de UvA en post doctorale opleiding management en organisatie in Tilburg. Naast mijn werk heb ik altijd vrijwilligerswerk willen doen. Ben daarbij onder andere vele jaren voorzitter Bestuur SKGA (kinderdagverblijven Watergraafsmeer) geweest, adviseur RvT bij ZorgTTP en momenteel voorzitter Bestuur KansenNet, voorzitter Bestuur VvE Nieuw Amstel, weekend manager Ronald McDonaldhuis AMC.

Na mijn pensionering wil ik graag nog wat extra vrijwilligersactiviteiten oppakken. Daar ik samen met mijn vrouw inmiddels zo’n 12 jaar een volkstuin heb op park Klein Dantzig
heb ik de ontwikkelingen rond de volkstuinen in Amsterdam met belangstelling gevolgd. Dat ik hierbij vanuit het Bestuur in deze ontwikkeling kan bijdragen motiveert mij zeer.
Met mijn bedrijfseconomische achtergrond en kennis van financien bij diverse besturen wil ik hier graag de rol van penningmeester bij oppakken.

Marieke Schep - bestuurslid communicatie

    mariekeschepMijn naam is Marieke Schep, zo’n 13 jaar tuinder bij De Bretten.
Namens de Bretten ben ik actief geweest voor LabGreen de Bretten, een project van stadsdeel Nieuw-West om de Brettenzone aantrekkelijker en duurzamer te maken. Door hier aan mee te werken konden we als tuinpark laten zien dat we serieus meewerken aan gezamenlijke activiteiten, toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook ben ik actief geweest binnen onze ‘groengroep’. Ik denk dat ik een aardig beeld heb van wat er zoal speelt op de tuinparken en wat betreft onze toekomst.

De afgelopen 14 jaar heb ik voor GroenLinks gewerkt in een redelijk vergelijkbare situatie/speelveld als bij de bond, met een partijbestuur, een landelijk bureau en ruim 200 afdelingen. De toekomst van de tuinparken gaat me aan het hart, daar wil ik op deze manier graag aan bijdragen.

Martèl Bakker Schut - bestuurslid juridische zaken

    martlbakkerschutGraag stel ik mij aan jullie voor als kersvers bestuurslid van het Bondsbestuur. Mijn naam is Martèl Bakker Schut, ik woon in de Rivierenbuurt en ik ben een nieuwkomer in de wereld van de volkstuinparken. Mijn vrouw en ik hebben sinds een jaar een tuin bij Klein Dantzig in de Watergraafsmeer. In mijn baan als directeur van auteursrechtenorganisatie Stichting Reprorecht ben ik de schakel tussen strategie en uitvoering: aan de ene kant adviseer en faciliteer ik het bestuur en andere betrokken belanghebbenden bij de totstandkoming van de besluitvorming, aan de andere kant ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De stichting staat onder extern toezicht van een College dat rapporteert aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Vanuit deze rol heb ik jarenlange ervaring met complexe onderhandelingstrajecten met meerdere interne en externe belanghebbenden, met schuivende panelen en strijd om de regie. Het nieuwe Bondsbestuur is een divers team, met een brede mix aan competenties van de zeven teamleden. Dat is een goed begin, en we gaan aan de slag.

Annemieke Timmerman - bestuurslid groene zaken

    annemieketimmermanAnnemieke Timmerman tuiniert op Wijkergouw en heeft zich afgelopen 10 jaar op verschillende manieren voor het tuinpark ingezet: barcoördinatie, kascontrole, communicatie, samenwerking imkervereniging, notitie medegebruik, geven van workshops in kader van Natuurlijk Tuinieren (o.a. insecten, compost, sceptic-tank), het verkrijgen van het Europese Internationaal Certificaat voor ecologische tuinparken (met dank aan de AVVN en voorganger Bert Kuit), inventarisatie opstal en verzekering en vanaf 2018 secretaris afdelingsbestuur. Onder andere gezien de ontwikkelingen rond de Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid van de gemeente voelde zij zich geroepen om haar diverse kennis en vaardigheden in te zetten voor het groen in Amsterdam. Na de eerste bijeenkomst met de andere gekozen bestuurders bleek er veel kunde en menskracht aanwezig te zijn voor de strategie en onderhandelingen met de gemeente. Ze is daarom blij in deze groep te mogen samenwerken en is als imker zeer verheugd met de portefeuille groen & milieu: biodiversiteit is waar het de komende jaren om gaat!

Annemieke is geboren en - meer dan een half leven - getogen in Amsterdam. Ze woont met man in de Staatsliedenbuurt en bestiert in het dagelijks leven stadsimkerij Soet Heem. Daarmee ondersteunt ze direct 12-25 kolonies honingbijen en een onbekend aantal niet gehouden bijen en andere insecten. Plaatst bijenvolken bij particulieren en geeft les aan gevorderde imkers. Werkt als vrijwilliger in ontwikkelingslanden (o.a. Uganda, Tanzania) om met de bijenteelt het reeds aanwezige omgevingsbeheer te versterken. Heeft in vorige levens ervaring opgedaan als psychiatrisch verpleegkundige, bodemkundige, bouwkundige, organisatiekundige. Is werkzaam geweest als leidinggevende bij gemeente Amsterdam, Waternet en provincie Noord-Holland en heeft zich ingezet in besturen van natuur en milieuorganisaties en bijenvereniging en stichting.
Brengt met zich mee: liefde voor mens, plant en dier, ruimtelijk, technisch en juridisch inzicht, verbinding, samenhang en harmonie. Probeert van delen meer te maken dan een enkel geheel.

Marjo Visser - vicevoorzitter

    marjovisserMijn naam is Marjo Visser. Ik heb sinds een jaar of 5 een tuin op De Bretten. Daar heb ik me af en toe projectmatig bezig gehouden met bestuurlijke aangelegenheden, vaak op verzoek. Het betrof dan ondersteuning/advisering op organisatorisch en beleidsmatig vlak. Vacatures voor de functie van voorzitter heb ik steeds aan mij voorbij laten gaan, omdat ik vond dat daarvoor te onregelmatig op het park aanwezig was.

Nu de bijzondere situatie zich voordoet dat het bestuur van de Bond van Volkstuinders en bloc is afgetreden, net nu het van groot belang is dat de belangen van de tuinparken in Amsterdam goed worden behartigd in de onderhandelingen met de gemeente, vind ik dat ik niet achterover mag leunen en ik mijn kennis en ervaring ter beschikking moet stellen als daar behoefte aan is. Ik ambieer vooralsnog uitdrukkelijk een interim-positie (hetgeen ook wordt gevraagd) om te helpen bij het totstandkomen van goede afspraken met de gemeente en het vormgeven van zowel bijbehorend beleid als eventuele organisatorische veranderingen.

Ik ben 68 jaar en gepensioneerd, hoewel ik af en toe nog klussen doe als zzp’er. Het zwaartepunt van mijn ervaring ligt op het bestuurlijke/organisatorische/adviserende vlak, met een professionele carrière in de volkshuisvesting. Maar ik heb ook ervaring in en met het openbaar bestuur van Amsterdam, zowel ambtelijk als politiek; een ervaring die wellicht het komende jaar goed van pas komt..


Het Bondsbestuur wordt gekozen op de jaarlijkse bondsvergadering, bestaande uit afgevaardigden van alle afdelingen.
De leden van het bondsbestuur worden uit of buiten de leden benoemd. Slechts éénderde van het bestuur mag buiten de leden gekozen zijn. De voorzitter wordt in functie benoemd.
Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar. De voorzitter heeft de algemene leiding van de bond. Hij is bij officiële gelegenheden de woordvoerder van de bond.
Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door afdelingsbesturen, of door commissies die door het bondsbestuur zijn benoemd. Het bondsbestuur is tevens bevoegd werkzaamheden al dan niet tegen betaling door derden te laten verrichten. Het bondsbestuur is bevoegd werknemers aan te stellen, te schorsen en te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden te bepalen.
Alle bestuursleden en leden van commissies zijn vrijwilligers.