Commissies

Het bondsbestuur, de bonds­vergade­ring, alsme­de een afdelingsbe­stuur en een afde­lingsvergade­ring zijn be­voegd vaste en tijdelijke com­mis­sies in te stellen, alsme­de hun benoe­ming, sa­menstel­ling, taken en bevoegdhe­den te regelen, voor zover deze niet geregeld zijn in de Statu­ten of in andere regle­menten.

  • Zij zijn verant­woor­ding verschul­digd aan het orgaan dat ze heeft ingesteld.
  • Tenzij anders wordt bepaald, bestaat een com­missie uit vijf personen.
  • In de reglementen kan worden be­paald dat, op grond van deskundig­heid, in commis­sies ook niet-leden van de bond kunnen worden be­noemd.
  • Tenzij anders bepaald, worden leden van com­mis­sies benoemd voor de duur van twee jaar.
  • In de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep mogen niet twee of meer leden van één afde­ling zitting hebben en mo­gen ook geen bezol­dig­de personen plaats ne­men.

Op dit moment zijn er vier commissies actief

Bondsbouwcommissie (BBC)

Bondstuincommissie  (BTC )

Financiële Commissie

Tuchtcommissie