Bondsvergadering 11 december 2021

Op 11 december 2021 wordt de volgende Bondsvergadering gehouden. Iedere Algemene Ledenvergadering van de 29 afdelingen (tuinparken) van de Bond van Volkstuinders kan maximaal drie leden afvaardigen om mee te discussiëren en te stemmen tijdens deze vergadering. Minstens een van de drie afgevaardigden is een lid-tuinder en geen afdelingsbestuurder.

Hieronder de onderwerpen die op de agenda staan voor de Bondsvergadering. Het verslag van de vorige Bondsvergadering op 12 juni 2021 (agendapunt 2), de geconsolideerde jaarrekening 2020 (agendapunt 6), voorstel contributie 2022 (agendapunt 8) en de begroting 2022 (agendapunt 9) zijn in de eerder verstuurde Vroegop opgenomen.

Voor wat betreft de overige onderwerpen worden de stukken uiterlijk 3 weken voor 11 december per email aan de afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden gestuurd.

Heb je als tuinder vragen of opmerkingen over de onderstaande agendapunten, breng deze dan naar voren in de ALV van het tuinpark of stel ze aan je afdelingsbestuur of afgevaardigden. Dan kunnen bondsafgevaardigden van je tuinpark dit weer aankaarten op de Bondsvergadering.

Wil je de stukken over de overige agendaonderwerpen ontvangen? Stuur dan een mail naar info@bondvanvolkstuinders.nl

De Bondsvergadering is digitaal. Tuinders kunnen als toehoorder deelnemen aan de Bondsvergadering. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@bondvanvolkstuinders.nl. Vermeld daarbij svp je volledige naam en je tuinpark. Je ontvangt dan later een link om mee te kunnen luisteren met de digitale vergadering. De vergadering begint om 13.00 uur, digitale inloop vanaf 12.30.

 AGENDA

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling verslag vorige Bondsvergadering (12 juni 2021)
 3. Terugblik interim-bestuur over de afgelopen periode 
 4. Stand van zaken onderhandelingen gemeente Amsterdam
 5. Voortgang wijziging Statuten en reglementen

      Terugkoppeling heroriëntatie 
      Ledenvoorstel ALV Sloterdijkermeer 2019

 1. Woonplaatsbeginsel
 2. Buikslotermeer: besteding van budget t.b.v.onderhoud
 3. Vaststelling geconsolideerde jaarrekening 2020 Bond van Volkstuinders
 4. Activiteitenplan en begroting 2022
 • Voorstel verbeteren communicatie BVV
 • Vaststelling van contributies en percentage leningen
 • Vaststelling begroting 2022
 1. Benoeming nieuwe bestuursleden en leden bondscommissies 
 2. Rondvraag