De Volkstuinparken in de Openbare Ruimte: een Doorbraak!

Sinds afgelopen 29 maart staan de (volks)tuinparken op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Op die dag spraken Barend Coppens (Dijkzicht) en Leo Douw (Nieuw Vredelust) in bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Hun belangrijkste verzoek was om in een eerder stadium dan gebruikelijk betrokken te worden bij de planvorming inzake De Nieuwe Kern, een woningbouwproject van de gemeente Ouder-Amstel. Daar bevinden zich hun tuinparken samen met Ons Lustoord en De Federatie (de laatste geen lid van de Bond). Op voorstel van raadsleden Jorrit Nuijens (GroenLinks) en Johnas van Lammeren (Partij van de Dieren) gaat de raadscommissie mogelijk al op 19 april aanstaande praten over de ontwikkelingen rond De Nieuwe Kern, en welke rol de tuinparken daarin kunnen spelen. We hebben met een uitzonderlijke situatie van doen: Amsterdam is slechts grondeigenaar-verhuurder van de tuinparken, Ouder-Amstel is er verantwoordelijk is voor het bestuur. Dat geeft aan dat Amsterdam bereid is serieus aandacht te besteden aan tuinparken buiten haar directe bestuurlijke competentie. Het betekent ook, dat wij niet alleen gaan praten over wat er in Ouder-Amstel gebeurt, maar vanuit een breder perspectief over De Nieuwe Kern kunnen praten.

De inspraak van 29 maart had een dergelijk resultaat niet kunnen bereiken als die geen deel was geweest van een veel bredere beweging die vorig jaar op gang kwam om de tuinparken op de bestuurlijke kaart van Amsterdam te zetten. De spectaculaire en breed gedragen inspraak, die vorig jaar juni onder leiding van Amstelglorie plaatsvond bij dezelfde raadscommissie heeft duidelijk indruk gemaakt en profiteerde van de hervormingen die tuinparken zoals Amstelglorie en Ons Buiten al meer dan tien jaar geleden hebben doorgevoerd om binnen de stadsgrenzen te kunnen blijven voortbestaan, en niet naar de rand van de stad te hoeven worden uitgeplaatst. Steeds meer tuinparken voegen zich daarbij, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de activiteit rond het Westerpark, waar Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer actie voeren. Datzelfde geldt voor de commissie die het Bondsbestuur vorig jaar heeft ingesteld om een visie te ontwikkelen op hoe datzelfde doel bereikt kan worden: tuinparken binnen de stad behouden door, kortgezegd, actief en natuurlijk tuinieren, en medegebruik door bewoners van de omliggende wijken. Op 11 maart jongstleden werd een eerste ontwerp van die visie aan de afdelingen voorgelegd en bediscussieerd; die discussie wordt in de rest van 2017 voortgezet met de bedoeling om in het kader van van het honderdjarig bondsjubileum en voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met een stevige visie naar buiten te kunnen treden over wat wij de komende jaren willen bereiken.

Op 19 april dus mogelijk het vervolg in de gemeenteraad. Je kunt de agenda in de gaten houden via: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/, voor de agenda door klikken op de kalender, 19 april, RO. De inspraak van 29 maart kan worden teruggekeken op: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346550/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2029-03-2017 minuten 24.50 – 41.15.